Speidere-Visjon
Illustrasjonsfoto, Visjon 2016

Arbeider med framtidas Visjon

Frikirkens sommerfestival «Visjon» er blitt et årlig møtepunkt for enkeltmennesker og menigheter i Frikirken. En arbeidsgruppe nedsatt av Synodestyret har nå sett på arrangementets fremtidige rolle i kirkesamfunnet.

«Hvorfor arrangerer Frikirken Visjon? Hva ønsker vi å oppnå? Utnytter vi potensialet i hva Visjon som sommerfestival kan være? Hvordan kan Visjon tjene kirkesamfunnet på best mulig måte? Hvem skal være målgruppe for Visjon – og hvordan når vi denne målgruppa? Ressursbruk på Visjon: Hvilke alternativer finnes for å løse utfordringer knyttet til underskudd? Hvordan tenke omkring bruken av ansatte på Visjon?» Dette er noen av problemstillingene som arbeidsgruppa, bestående av Geir Langen (synodestyret, leder), Berit Johanne Folkedal, Niclas Bengtsson og Børge Greaker (festivalleder for Visjon 2016), ble bedt om å svare på av Synodestyret. 

Barn og unge 

I sluttrapporten «Visjon i fremtiden» fra juni 2016 konkluderer arbeidsgruppa med at Visjon i fremtiden må spisses mot spesifikke målgrupper, der barn og ungdom, familier/foreldre, ledere og unge voksne er særlig prioritert. Arbeidsgruppas leder Geir Langen er likevel tydelig på at Visjon skal nå bredt, at dette er og skal være storsamlingen til Frikirken. – Men skal vi nå alle kan vi ende opp med å ikke nå noen sånn skikkelig. Derfor har arbeidsgruppa bemerket at det er noen grupper det for Frikirken vil være særlig viktig å nå med Visjon, og som vi ønsker at festivalen spisses mer inn mot. Barn og ungdom har allerede mye fokus og skal fortsette å ha det, og vi ønsker at et fortsatt sterkt familiefokus i større grad skal utruste foreldre som trosformidlere. Vi ønsker også en satsing på å involvere og nå Unge Voksne, samt at Visjon kan være et sted hvor ledere i menighetene kommer sammen, blir inspirert, lærer av hverandre og får retning, sier Langen. Han tror at festivalkonseptet som de ønsker videreutviklet kan være med å sørge for at også grupper som faller utenfor disse nevnte kan få noe som de finner attraktivt. – Sommerens Visjon var et godt eksempel på det. Så selv om noen grupper prioriteres sterkere, tenker vi at alle grupper skal trives på Visjon, sier Geir Langen.

Stor frivillig innsats 

Han ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som står på under festivalen. – Frivilligheten er helt avgjørende for å arrangere og gjennomføre et så stort arrangement, og samtidig er det med å holde deltakeravgiften nede. Det er fantastisk å se alle frivillige som står på og gir av sin dyrebare tid før under og etter Visjon. Dere er heltene, sier Langen. Han håper at Visjon kan være med å motvirke konsumentkulturen som brer seg i kristne kretser, og heller gjenspeile den disippelkulturen vi som kirke er kalt til å leve. – Frivillig tjeneste er en vesentlig side ved disippellivet. Å få tjene hverandre er en glede og et privilegium. Arbeidsgruppa ønsker at det jobbes videre med at frivillig tjeneste er en del av det å delta på Visjon. Så kan noen bidra mye, mens andre har anledning til å bidra mindre, sier Geir Langen. Han mener at Visjon er viktig for oss som kirke. – Vi ønsker at Visjon i fremtiden skal leve opp til navnet, og være en primærkanal for å kaste visjon og gi retning for oss som kirkesamfunn, menigheter og Jesusetterfølgere. Vi ønsker at Visjon skal brukes som et bevisst redskap til å bygge kultur i Frikirka, og til å nå våre mål! Synodeformann Jarle Skullerud bekrefter at Synodestyret mener at Visjon er viktig å prioritere, og at de ønsker å videreutvikle arrangementet fremover. – Visjon er et viktig møtested for enkeltmennesker og menigheter i Frikirken. Dette er et viktig arrangement for inspirasjon og for å bygge fellesskap mellom frikirkemenighetene. Det er også en viktig arena for å sette agendaen for kirkesamfunnet, sier Skullerud. 

Fornøyde deltakere 

Evalueringen etter årets Visjon viser at deltakerne generelt er fornøyd med at konseptet har gått mer fra å være et stevne til å bli en festival. I tillegg til parallelle aktiviteter på programmet, har Tunet blitt et sentralt møtepunkt. – Når vi gjør endringer med et mål om at folk skal trives godt i Tunet er dette svært fornøyelig lesing. Dette er vår første gang med så mye program i Tunet på Visjon, sier festivalleder Børge Greaker. Av evalueringen kommer det også frem at barn og unge trives på UngVisjon og Yess. – Det er godt for både arrangør og foreldre å vite at barna trives på UngVisjon. Yess har vært en suksess i mange år. I sommer dristet vi oss til noen endringer som fungerte godt. Vi er takknemlig for at så mange ønsker å komme tilbake. Dersom alle tar med seg en venn eller ti, kan vi fylle hele hallen neste sommer, sier Greaker. Samlingene i Stavernhallen og på Tunet har fått litt varierte tilbakemeldinger. – Men jevnt over har vi fått god score, og det er vi svært takknemlig for. Vi tar med oss alle tilbakemeldinger og vil forsøke å gjøre det enda bedre neste år, sier Greaker. Han vil rette en takk til alle som har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen. – Vi har stor tro på at alt kan forbedres, og dere er en viktig brikke for å få det til. Takk også til alle deltakerne på Visjon. Og til slutt vil jeg rette en ekstra stor takk til alle frivillige medarbeidere. Uten dere ville Visjon ikke være mulig, sier han. I år ble det flere dugnadsoppgaver enn det har vært tidligere på Visjon. – Vi var veldig spente på hvordan det skulle bli tatt imot av deltakerne våre. Mange hadde gode grunner for ikke å delta på dugnad, men det er gledelig for oss at de fleste som deltok opplevde det meningsfullt. Vi trenger mange frivillige også for Visjon 2017. Så er det noe du har lyst til å bidra med, håper vi du tar kontakt så snart som mulig. Velkommen på Visjon 2017, sier festivalleder Børge Greaker. 

Har du sett bildene fra Visjon 2016?