1volda

Flere grønne menigheter i Frikirken

Volda Frikyrkje har blitt «grønn menighet» og vil gjerne få flere menigheter til å bli bevisst på hva man kan gjøre for å ta vare på skaperverket. Kjell Wiik i Klimautvalget gir gjerne tips. På bildet er han sammen med Grønt utval i Volda Frikyrkje. Fra venstre: Eli Hatlen (leder), Inge Bruheim, Kjell Wiik og pastor Sølve Hatlen med Joel på armen. I bakgrunnen diplomet som viser at Volda Frikyrkje er godkjent som grønn menighet.

Trondheim Frikirke har lenge vært eneste «grønne menighet» i Frikirken, men i løpet av 2013 fikk de følge av Volda og Risør. - Nå er vi tre sertifisert «grønne menigheter», og vi håper å bli mange flere, sier leder av Frikirkens klimautvalg og medlem i Volda Frikyrkje, Kjell Wiik.. - Det er ikke et mål i seg selv å bli grønn menighet. Målsettinga er mye større enn som så. Målsettinga er at vi som enkeltmenneske og som menigheter har fokus på å ta vare på den jorda som vi bur på. - Mange mennesker lider i dag på grunn av vår ødslende livsstil, vårt veldige overforbruk og vår manglende vilje til å ta vare på klimaet. Dette kan ikke vi som kirke sitte stille å se på. «Grønn menighet» kan være et godt verktøy som hjelper oss å fokusere på akkurat dette, sier Wiik. Risør Frikirke har også valgt å bli grønn menighet.- Klimaspørsmålet er også i høy grad snakk om forholdet til min neste. Det er de fattigste i verden som vil rammes hardest av den globale oppvarmingen. Det er framtiden til våre barn og barnebarn det står om. Vår livsførsel fører til en overutnytting av kloden vår. Dette kan ikke fortsette. Vi må gjøre noe med det! Vi som menighet har et ansvar for å forkynne klart om at vi har et ansvar for hele Guds skaperverk, sier Knut Homme i Risør Frikirke. - Det er ikke meiningen at grønn menighet er noe en skal drive med ved siden av annet arbeid i kirka, men det bør tvert imot være en naturlig del av menighetsarbeidet, sier Kjell Wiik.

For å bli grønn kirke så må en oppfylle minst 25 av 50 punkt i handlingsark for grønne menigheter som kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft har utvikla. - Det var forbausende enkelt å krysse av minst 25 punkter på «plakaten». Nesten for enkelt var det noen som syntes. Vi hadde nok en formening om at det burde koste litt mer enn dette! Til å begynne med er mange av handlingene vi krysset av noe vi allerede gjør eller som er ganske ukomplisert å få til. Samtidig merker vi at å være «Grønn menighet» gir oss hjelp til økt oppmerksomhet på disse spørsmålene. Av ting som vil være uvant kan nevnes at vi også har tatt mål av oss til å bruke påvirkningskraften vi kan ha som menighet overfor kommune og sentrale politikere. Tirsdag 4. februar hadde vi temamøte om miljø, klima og rettferdsspørsmål. Det ville vi antakelig ikke hatt uten «Grønn menighet», forteller Knut Homme i Risør Frikirke.

- Volda menighet har vært Fairtrademenighet i mange år, og vi har hatt fokus på mange av punkta i handlingsplanen lenge før vi vurderte å bli grønn menighet. Vi opplevde det derfor ikke som et uoverkommelig arbeid å starte en prosess mot å bli godkjent som grønne. Største arbeidet var å lage et godt system for hvordan være grønn, og dessuten gjøre noen grep i forhold til avfallssortering. Dette skal dessuten ikke være noe vi gjør bare en gang, men noe vi har fokus på hvert år framover, sier Kjell Wiik i Volda Frikyrkje. - For noen menigheter så kan det oppleves både tyngre og vanskeligere å skulle begynne et arbeid med å oppfylle disse 25 punkta. Men det er fullt ut mulig å tenke langsiktig og dele opp punkta og ta til dømes 8 - 10 punkt kvart år framover. Målsettinga er som sagt ikke å bli grønn, men å ha et større fokus på klima, miljø, forbruk og rettferdighet rundt omkring i menighetene, og den beste staden en då kan begynne er akkurat der en er i dag.

Knut Homme har et godt råd til de som ønsker et større grønt fokus. - Det er bare å sette i gang. Det er ikke vanskelig. Det er fint å få bekreftelse på bra ting vi allerede gjør og vi trenger alle å ha fokus på disse viktige spørsmålene. Finn en person som kan være kontaktperson. Lag en handlingsplan og forankre den i menighetsråd. Det er god hjelp å få på www.gronnkirke.no. - Vi håper flere har lyst til å bli grønne menigheter. Både Volda og Risør menighet, samt Frikirkens klimautvalg kan gi gode råd til den som ønsker det, sier Wiik.