1salenmisjonjpg

Setter sluttstrek for behandling av bruddet med KELC

Synoden vedtok formuleringer som uttrykker et ønske om fremtidig forsoning med Kinki-kirken i Japan. Synoden beklager bruddet, men ønsker nå å sette sluttstrek for behandlingen av selve bruddet. Og de uttrykte takknemlighet over framgangen misjonsteamet i Japan opplever i dag.

Arnfinn Østerberg presenterte komiteens forslag til vedtak. Synodestyret hadde på forhånd nedsatt en uavhengige arbeidsgruppe som hadde avlagt rapport til Synoden. Synodestyret hadde også kommentert rapporten, det hadde også misjonsleder, tidligere synodeformann og feltleder i Japan. Alt dette forelå delegatene på i sakspapirene. Komiteen hadde ulike samtaler og ivaretok alle sider. Det ble derfor ingen reel debatt om sakens innhold, i plenumsalen under synoden. Et par av delegatene og feltleder delte sine opplevelser av bruddet og ønsker for framtidig arbeid i Japan. (I Budbærerens papiravis vil saken bli ytterligere beskrevet.)

Komiteleder Arnfinn Østerberg poengterte i sin innledning at de hadde tatt den vanskelige saken på største alvor.

- Vi har gått inn i detaljene i saken og legger ikke opp til en inngående orientering om dette i plenum. Vi tar det på et overordnet nivå, erkjenner at bruddet har skjedd og ser framover.

- Jeg forsikrer om at vi i vårt arbeid har arbeidet samvittighetsfullt og har hatt satt oss inni alle sider og uttalelser.

- For det tredje vil jeg uttrykke at vi gleder oss over det arbeid som skjer i dag i Japan, sa Østerberg.

"Sak 9/2017 – Rapport fra uavhengig arbeidsgruppe om arbeidet i Japan"

"Et synodemøte ikke er stedet for å foreta en vurdering av enkeltpersoners handlinger. Slike vurderinger hører hjemme i personlige samtaler. Komiteen har forsikret seg om at de nødvendige samtaler har blitt foretatt. 

Innstilling fra komite 7

Forslag til vedtak:

1.Synoden takker synodestyret for å ha nedsatt en uavhengig arbeidsgruppe til å gjennomgå bruddet med KELC (Kinkikirken), og takker den uavhengige arbeidsgruppa for deres rapport.

2.Synoden beklager at det ble et brudd i samarbeidet mellom KELC og Frikirken. Synoden anerkjenner de forsøk synodestyret har gjort for å gjenopprette forholdet til KELC, men tar til etterretning at disse forsøkene ikke har ført fram. Synoden uttrykker likevel et håp om fremtidig forsoning.

3.Synoden setter med dette sluttstrek for behandlingen av saken om bruddet med KELC.

4.Synoden ønsker at Frikirken skal fortsette med misjonsarbeid i Japan, og uttrykker takknemlighet over framgangen vårt misjonærteam for tiden opplever. Synoden ber synodestyret påse at det arbeides videre med spørsmål omkring samarbeidspartnere og strategi. Synoden støtter synodestyrets vedtak om å la misjonærene bli i Nagoya fram til 2020."

Synoden vedtok fredag ettermiddag å opprette et misjonsutvalg til å utrede Frikirkens misjonsengasjement.

I Budbærerens papiravis vil dette bli ytterligere beskrevet.